Job Detail

مدیر عمومی تفتیش معادن

Date Posted: Nov 25, 2023
Views: 645

Job Detail

 • Location:
  جوزجان
 • Company:
 • Type:
  Full Time/Permanent
 • Shift:
  Rotating Days
 • Career Level:
  Entry Level Staff
 • Positions:
  1
 • Vacancy number:
  ۳۲-۰۲۸-۰۱۱-۰۰۵
 • Experience:
  2 Year
 • Gender:
  Male
 • Salary:
  As per Company salary scale
 • Degree:
  Bachelors
 • Apply Before:
  Nov 30, 2023

Job Description

    مدیریت از تطبیق پروگرام های کاری در معادن توسط کمپنی های سرمایه گذار، شرکت های تولیدی مواد معدنی، مراقبت از امور مالی و تخنیکی آنها و تطبیق مواد و شرطنامه قراردادها موضوعات تخنیک بی خطر، حفظ الصحه کارکنان، شرایط کار کارکنان  امور تخنیکی پروسه کار و سیستم تخنیک کمپنی ها و شرکت های سرمایه گذار در امور معدنکاری در سطح ولایت .

   وظایف تخصصی:

 1. بررسی و نظارت معدن کاری از نظر سیفتی ، حفظ الصحه ، روش کار ، تولید غنی سازی و پروسس ،حمل و نقل فروش مواد معدنی در ساحات معدنی طبق قانون معادن در سطح ولایت.
 2. نظارت از تطبیق موادقراردادوشرطنامه بین ریاست معادن ولایت ،.وزارت معادن وکمپنی های سرمایه گذار درساحات معدنکاری.
 3. نظارت از صدور اوامر در زمینه جریمه ها و غرامات طبق قانون معادن (منرالها و هایدروکاربن ها) در سطح ولایت.

  وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. بازرسی فنی ، مالی و تخنیکی ، تقاضانامه ها برای حقوق معدن کاری در سطح ولایت
 3. تطبیق اهداف و پروگرام های ریاست ولایتی مربوط.
 4. اتخاذ تصمیم در امرتحقق اهداف و پروگرام های ریاست ولایتی مربوط.
 5. تنظیم وظایف مدیریت و رهبری کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.
 6. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛
 7. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظور حصول اطمینان از استخدام، رشد، تشویق و آموزش آنها؛
 8. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

 وظایف همآهنگی:

 1. نظارت وکنترول از مطالعه وارزیابی پروپوزل ها ی درخواست کنندگان از نظر فنی ، تخنیکی و اداری ، تحلیل و تجزیه آنها جهت معدنکاری در سطح ولایت.
 2. اداره و مدیریت از تفتیش مناسب ، راپور پیشرفت کار ، راپور های استخراجی به موقع از کمپنی های  سرمایه گذار در ولایت .
 3. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛

Job Requirements

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت ماده  ، 8 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی ( لیسا نس جیولوجی و استخراج معادن ، انجنیری معادن ، اکتشاف معادن ، ساختمان معادن ، سروی جیولوجی ) به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری:

 1. تجربه کاری مرتبط (تجربه  مدیریتی ، مسلکی ویا ترکیب از تجربه مرتبط مدیریتی ، تخصصی مندرج وظایف و مسولیت این بست )    دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلوایت برای افراد دارای معلولیت .

Submission Guideline:

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

این بست صرف عودت کننده گان که از خارج  کشور به افغانستان بازگشت نموده اند و تصدیق وزارت محترم مهاجرین و عودت کننده گان را بدست داشته باشند مطابق رشته تحصیلی شان فورم اخذ نمایند ودر غیر از آن دیگر اشخاص پذیرفته نمیشود.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی از ویب سایت وزارت معادن وپترولیم بدست آورند لینک HTTPS://MOMP.GOV.AF/DR/ALL-VACANCIES?PAGE=0

فورم درخواستی (ورد)

ازتاریخ 7/5/1445 الی 17/5/1445 هجری قمری مطابق 29/8/1402 الی 9/9/1402 هجری شمسی که ختم اعلان میباشد, فورم های درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم واقع چهاراهی مکروریان  بعد از خانه پوری ضم اسناد تحصیلی ،تجربه کاری فوتوکاپی تصدیق وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان فوتوکاپی تذکره تسلیم نمایند ، ویا به ایمیل آدرس ذیلارســــال نـــمـــایـــــــــــد.

 hrapps.momp@gmail.com

و درصورت نیازبه رهنمائی بیشتربه شماره 0202927132به تماس شد حل مطلب نمایند.

Submission Email:

 hrapps.momp@gmail.com

Job is expired

Company Overview

Kabul, Kabul, Afghanistan

Related Jobs